BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRAO BẰNG KHEN CHO CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN CỬU LONG

20/07/2017

Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam trao tặng

Với những gì có được từ sự quan tâm đóng góp cho người lao động, Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tham gia các chế độ lao động cho người lao động làm việc tại Công ty.
Trong suốt những năm hoạt động Công ty luôn hoàn thành tốt việc trích nộp Bảo hiểm cho Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội Việt nam, không để tồn đọng và kết hợp giải quyết tốt các chế độ chính sách Bảo hiểm cho người lao động.
Với những việc làm tích cực đó, Công ty đã được Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam trao tặng bằng khen, khen tặng Công ty hoàn thành tốt công tác tham gia Bảo Hiểm Xã Hội cho người lao động tại Công ty.
Đây là một trong những sự kiện đáng tự hào của Công ty vì cảm thấy hoàn thành được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người lao động.