Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận kiến nghị của VASEP về QCVN nước thải chế biến thủy sản

21/03/2018

(vasep.com.vn) Ngày 19/1/2018, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã gửi Công văn số 308/BTNMT-TCMT trả lời kiến nghị của VASEP về đề nghị xem xét đối với QCVN nước thải chế biến thủy sản.

Bộ TN&MT cho biết, Bộ đã ghi nhận và xem xét kiến nghị tại Công văn số 178/CV-VASEP ngày 20/11/2017 của VASEP.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, Bộ đang trong quá trình rà soát sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng quy định chặt chẽ hơn.

Trước đó, ngày 20/11/2017, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Công văn số 178/CV-VASEP tới Bộ TN&MT kiến nghị xem xét đối với QCVN nước thải chế biến thủy sản.

Việc thực thi các quy định về bảo vệ môi trường cũng như áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận bền vững về môi trường luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội và các doanh nghiệp thủy sản thành viên, không chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong XK thủy sản, xây dựng thương hiệu cho DN mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Các nhà máy chế biến thủy sản đã luôn chú ý đầu tư công nghệ xử lý nước thải và nguồn lực vận hành cho hệ thống quan trọng này.

Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, VASEP đã nhận được phản ánh của nhiều nhà máy chế biến thủy sản về những vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Quản lý nhà nước thuộc ngành môi trường liên quan đến 03 nội dung lớn trong việc thực thi Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản, bao gồm: (1) vướng mắc, vượt ngưỡng của chỉ tiêu Phốt pho; (2) Vượt ngưỡng của chỉ tiêu Nitơ – Amoni; (3) Bất cập trong việc áp dụng QCVN giữa nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp và ngoài KCN.

Trước các bất cập như trên và được biết Bộ TN&MT đang xây dựng nội dung và lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi QCVN 11-MT:2015/BTNMT, sáng ngày 23/10/2017 tại tp. Hồ Chí Minh, VASEP đã tổ chức Hội thảo QCVN nước thải chế biến thủy sản – nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất cập” vào để tạo ra một diễn đàn trao đổi về các tồn tại, vướng mắc trong QCVN 11-MT:2015/BTNMT cũng như Dự thảo sửa đổi và tìm ra giải pháp cho các tồn tại, vướng mắc nói trên trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất.

Bằng công văn số 178/CV-VASEP, Hiệp hội đã gửi tới Bộ TN&MT biên bản tổng hợp về kết quả Hội thảo cũng như các Thư kiến nghị của các chuyên để đề nghị Bộ TN&MT sớm có biện pháp giải quyết tháo gỡ các vướng mắc của DN trong các QCVN về nước thải chế biến thủy sản nhằm giảm bớt khó khăn cho DN, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản đúng như tinh thần của các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.